White Infinity's Bvlgari Elisia "Elisia"


4,5 months old


10 weeks old


9 weeks old


7 weeks old


6 weeks old


6 weeks old


1 week old